Monday, January 9, 2012

แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ


                                             หนังสือมอบอำนาจ

จงเป็นที่ทราบทั่วกันว่า บริษัท…………………………………จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมี………………………………………………
และ……………………………………………………………เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ 2 คนลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ มีผลผูกพันแทนบริษัทฯ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่……………….
ถนน…………………แขวง…………………………….เขต……………………………กรุงเทพมหานคร
ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”
ขอแต่งตั้งให้บริษัท……………………………………..จำกัด โดย………………………………..
กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท……………………………จำกัด
เป็นผู้มอบอำนาจเต็มตามกฎหมายแทนบริษัท โดยให้มีอำนาจจัดตั้ง หรือยกเลิกในการดำเนินการดังต่อไปนี้
1.     เตรียมเอกสารการประมูลงานต่าง ๆ
2.     จัดหาข้อมูล และรายละเอียดในการคัดเลือกผู้เข้าประมูลงาน
3.     เชิญบริษัทรับจ้างเหมาเข้าร่วมการประมูล
4.     เตรียมประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนการเงิน และใช้เป็นพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์ผลการประเมิน
5.     การชี้แจงแบบ และสถานที่ ตลอดจนการตอบข้อซักถามของบริษัทจ้างเหมาในระหว่างประมูล
6.     การร่วมวิเคราะห์ผลการประมูล และสรุปผล เพื่อเสนอให้เจ้าของโครงการพิจารณาตัดสินใจ
7.     การจัดเตรียมเอกสารสัญญา สำหรับงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้
8.     เป็นผู้ทำสัญญาแทนในนามของบริษัทรวมทั้งการอนุมัติจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ค่าวัสดุ  และให้มี
อำนาจดำเนินการนี้ไปจนเสร็จการ
การใดที่ผู้รับมอบอำนาจ ได้กระทำตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า บริษัทได้ทำ
การเอง และมีผูกพันตามกฎหมาย


หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ได้ทำขึ้นเมื่อวันที่…………………………………….ที่กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย และมีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าจะมีการบอกเลิก
เพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ……………………………………….กรรมการบริหาร
(………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………….กรรมการบริหาร
(………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………….ผู้รับมอบอำนาจ
(………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………….พยาน
(………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………….พยาน
(………………………………………)No comments:

Post a Comment